PEFC bidrar till stabilitet och tillväxt


För företaget Northern Kitchen bidrar PEFC­ certifieringen bland annat till stabilitet i oroliga tider. Trots pandemi och ett skakigt världsläge har företaget växt, mycket tack vare ett miljöfokus genom hela produktionskedjan från skog till färdigt kök.


– När vi befinner oss i kristider och när det är problem med råvarubrist, så gör vårt val av PEFC­-märkt och regional råvara att vi ändå kunnat ha säkra, stabila och snabba leveranser. Det säger Mikael Bonnemark. Han är vd för Northern Kitchen, ett helägt dotterbolag till Nobilia, som är Europas största producent av så kallade rigida kök.               

Certifierade sedan 2009

Nobilia och Northern Kitchen har varit PEFC­-certifierade sedan 2009, och enligt Bonnemark är certifieringen en viktig del i företagets identitet och framgång.
– För oss har miljöfrågor alltid varit prioriterade och vi jobbar med det inom alla delar i företaget. Att vara certifierade ser vi som ett sätt att skapa uthållig avkastning, både för oss som företag och för skogen. Genom certifieringen blir det tydligt även i kommunikationen med våra kunder att vi tar ett ansvar för hela kedjan.            

Ställ högre krav på råvaran

Mikael Bonnemark ser däremot att det idag tyvärr finns ett glapp mellan deras egna ambitioner som producent och vad deras kunder efterfrågar. Northern Kitchen jobbar bland annat mot fastighetsbolag och med stora upphandlingar mot till exempel kommuner, och där ställs sällan frågor kring råvarans ursprung.
– I upphandlingar finns alltid miljöaspekter med, men då handlar det mer om hur vi förädlar produkten, som vilket lim eller vilken lack vi använder och vad produkten släpper ifrån sig i hemmamiljön. Där skulle det kunna bli en förändring och ställas större krav även på råvaran. 

Han gör en jämförelse med dagligvaruhandeln.               

– Den branschen har kommit längre, där är det mer självklart att produkterna ska vara spårbara.
 Min åsikt är att råvarucertifiering måste få större utrymme och kanske skulle till exempel regelverken för upphandlingar, gärna på europeisk nivå, kunna bli mer standardiserade och ställa högre krav på härkomst. Om de kommunala bolagen, som äger och sköter en stor del av det svenska bostadsbeståndet, också skulle titta mer på ursprung, menar Bonnemark att det skulle ge ringar på vattnet. 

– Sverige är ju unikt genom att kommuner är en sådan viktig påverkansfaktor på svensk bostads­ utveckling. Om de i större utsträckning skulle börja kräva certifiering och spårbarhet på råvaran så tror jag att fler skulle följa efter, säger han.