Svenska PEFC-standarden

Målsättningen med Svenska PEFC:s skogsstandard är att utveckla ett aktivt och ansvarsfullt skogsbruk som tar hänsyn till alla nyttor vi får av skogen med ett helhetssyn på hållbarhet som innefattar biodiversitet, klimat, sociala värden och ekonomi.


Svenska PEFC-standarden

Den svenska PEFC-standarden består av sex delstandarder som beskriver systemet för PEFC-certifiering av skogsbruk, entreprenörer och virkesflöde i Sverige. 

Nu gällande PEFC-standard (PEFC SWE TD IV) består av följande sex delstandarder:


PEFC 001:4 Svenska PEFC:s certifieringssystem


Dokumentet beskriver förutsättningarna för PEFC-certifiering i Sverige, hur certifieringen går till, vilka krav som ställs och vilka som kan bli certifierade.


PEFC SWE 002:4 Svenska PEFC:s Skogsstandard


Dokumentet beskriver kraven som ska vara uppfyllda i brukandet av skog. Standarden består av tre delstandarder: Skogsskötselstandard, Miljöstandard och Social standard. 

OBS: för aktuellt tillfälligt undantag i Skogsstandardens krav pga särskilda förhållanden, se under menyn Undantag.


PEFC SWE 003:4 Svenska PEFC:s entreprenörsstandard


Dokumentet beskriver kraven som ställs på entreprenörer vid arbete på certifierad skogsmark. 

PEFC:s styrelse har 2019-10-29 tagit beslut kring arbetsgång vid anslutning av nytt entreprenörsföretag till ett gruppcertifikat. Läs mer om det här.


PEFC SWE 004:4 Svenska PEFC:s krav för direktcertifiering och certifiering i grupp


Dokumentet beskriver beskriver organisatoriska krav vid direktcertifiering och gruppcertifiering för skogsägare, avverkningsorganisationer och entreprenörer.


PEFC SWE 005:4 Svenska PEFC:s krav för certifieringsorganisationer


Dokumentet beskriver kraven som ställs på certifieringsorganisationerna som utför certifierings- och uppföljande revisioner för att utfärda PEFC-certifikat.


PEFC SWE 006 Notifiering av certifieringsorganisationer


Kontakt för synpunkter

Den som har synpunkter och utvecklingsförslag för PEFC:s standarder är också välkommen att kontakta oss utanför ordinarie revisionsperioder. Skicka då ett mejl till svenskapefc@pefc.se och beskriv dina synpunkter och/eller förslag i relation till innehållet i relevant delstandard eller standarder. Vi samlar ihop inkomna synpunkter till nästkommande standardrevision.

Om ni vill ha hjälp med utskrivna kopior av standarderna kan ni kontakta oss.