PEFC kritiska mot EUs skogsstrategi

Svenska PEFC är kritiska  EU:s skogsstrategi med planer på centralstyrd skogsbrukscertifiering och reglering av de befintliga certifieringarna. Certifieringssystemen har stegvis utvecklats under 30 år och förslaget riskerar att underminera åtaganden som tiotusentals skogsägare och entreprenörer gjort för ett hållbart skogsbruk. PEFC uppmanar svenska politiker att agera skyndsamt.

PEFC kritiska mot EUs skogsstrategi

24 juni 2021 PEFC Sverige

Utkast till EU:s skogsstrategi underminerar etablerade certifieringssystem 

Utkastet till ny skogsstrategi för EU är nu på intern remissrunda och ett färdigt resultat förväntas redan 20 juli. I det läckta dokumentet framgår bl.a. att det finns långt framskridna planer på att kommissionen vill skapa ett ”Closer to nature”-certifieringssystem för skogsbruket. Vad detta innebär går inte att utläsa och inte heller hur processerna ska se ut för att forma denna standard. Dessutom vill EU lägga sig i hur de nuvarande certifieringssystemen bör fungera och även vilka minimistandarder som ska gälla mer generellt. Kommissionen driver dessa frågor trots att skogspolitik inte är en angelägenhet för EU och trots att det redan finns två etablerade system för certifiering av skog i Europa, PEFC och FSC.  Detta är en  omsvängning mot EU:s tidigare hållning att certifiering är ett frivilligt och marknadsdrivet verktyg.  

Under drygt 30 år har skogsbranschen och olika frivilligorganisationer arbetat med att utforma standarder för skogsbruk, baserade på globala riktlinjer och samtidigt   anpassade för de unika förutsättningar som finns i varje land. Själva starten på marknadsstyrda processer för skogscertifiering formulerades vid den stora miljökongressen i Rio de Janeiro i på mitten av 1990-talet. Det har varit, och är, ett mödosamt arbete att formulera standarder, etablera kvalitetsinfrastruktur med oberoende certifiering och ackreditering, certifiera skogsägare och företag, forma spårbarhetsstandarder och rutiner och driva processer för ständiga förbättringar i alla dessa delar. 

 För PEFC:s del innebär det med Sverige som exempel att vi nu utvecklar vår femte nationella skogsstandard på 20 år, att tiotusentals maskinförare och skogsvårdsarbetare måste ha relevant utbildning och kunskaper för att kunna få arbeta hos certifierade företag och skogsägare. PEFC i Sverige certifierar över 16 miljoner ha skogsmark och över 49 000 stora och små skogsägare. För att säkerställa kompetensen hos de entreprenörer som utför arbete i våra skogar så är dessutom 3 650 entreprenörer certifierade. PEFC arbetar inom etablerade system som ISO som kräver att en av de mest grundläggande principerna för standardframtagande är att kraven ska vara tydliga reviderbara och deras syfte ska vara att få effekt i skogen. De måste således bygga på bästa möjliga kunskap och beprövad erfarenhet.  

Globala kriterier som uttrycks i nationella skogsstandarder är en av grundpelarna i PEFC och denna nationella särart är viktig inte bara p.g.a. olikheter i ekologiska förutsättningar och olika typer av skog utan även p.g.a. olikheter i skogshistoria, ägarstruktur, kultur och egen lagstiftning och skogspolitik. En ökad politisk centralstyrning av skogsbrukscertifiering från EU är oroväckande och leder till ett detaljstyrt, centraliserat och mycket dyrt system där skogsbruket och skogen förväntas anpassas till ett europeiskt medelvärde med minskad mångfald i brukande och därmed minskad mångfald i skogen. Det är svårt att tro att EU inom någon rimlig tidshorisont och till rimliga kostnader skulle lyckas bättre än de system som världens samlade skogsbrukscertifieringsexpertis ägnat 30 år av öppna demokratiska processer att utveckla. 

Den föreslagna skogsstrategin är en politisk produkt med argumentation som inte är underbyggd och korrekt. Argumentationen för ökad styrning och kontroll bygger t.ex. fortsatt på kommissionens egna rapport från JCR (EU:s joint research centre) som avviker kraftigt mot Sveriges officiella kvalitetssäkrade statistik och som dömts ut av ledande svenska skogsforskare.

 Sverige har alltsedan Rio verkat för grundprincipen att certifiering ska vara frivillig och marknadsdriven utan statens inverkan. EU:s skogsstrategi underminerar certifieringssystemens arbete och de åtaganden som tiotusentals skogsägare, företag och entreprenörer gjort. Svensk riksdag och regering, EU-parlamentariker och berörda myndigheter måste nu agera kraftfullt för att stoppa skogsstrategin i dess nuvarande utformning.

För nedladdning:


Svenska PEFC:s inspel som helhet: 

Svenska PEFC kritik EU skogsstrategi 87.67 Kb

Samlat inspel från flera aktörer I Europa: 
Draft new EU Forest Strategy: Time to really consider the opinion of EU forest and forest-based sector.

Joint Statement_Draft new EU Forest Strategy 272.37 Kb
 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Välkommen att prenumerera på Svenska PEFC:s digitala nyhetsbrev! Registrera din e-postadress här för att få utskicket.


Läs mer