PEFC om nyckelbiotoper

PEFC:s regler för hantering av nyckelbiotoper väger samman hög ambitionsnivå för miljöhänsyn med uthållig skogsproduktion och värnar om allas möjlighet att under rimliga förhållanden äga och bruka skog.

PEFC om nyckelbiotoper

Vad är en nyckelbiotop?

Nyckelbiotop är ett begrepp som används inom naturvården för att beskriva skogsområden med mycket höga naturvärden. Skogsstyrelsen beskriver en nyckelbiotop som ett ”skogsområde som från en samlad bedömning av biotopens struktur, artinnehåll, historik och fysiska miljö idag har mycket stor betydelse för skogens flora och fauna. Där finns eller kan förväntas finnas rödlistade arter.”

Inventering av nyckelbiotoper har genomförts i hela landet och nyckelbiotoper och andra objekt med höga naturvärden presenteras på Skogsstyrelsens karttjänst Skogens pärlor.

 

PEFC-standarden om nyckelbiotoper

Bevarande och utveckling av naturvärden i skogen är en viktig del av ett hållbart skogsbruk och inom skogscertifieringen. PEFC:s regler för hantering av nyckelbiotoper väger samman hög ambitionsnivå för miljöhänsyn med uthållig skogsproduktion och värnar om allas möjlighet att under rimliga förhållanden äga och bruka skog.

Det här säger PEFC-standarden om nyckelbiotoper:

För anslutna skogsägare
En PEFC-certifierad skogsägare ska avsätta minst fem procent av sin skogsmark för miljöändamål. Inom PEFC-certifieringen används nyckelbiotopsbegreppet vid prioritering av vilken mark som ska avsättas.(1) Nyckelbiotoper eller motsvarande prioriteras högst, sedan kommer övriga objekt med naturvärden och därefter utvecklingsbara naturvärden.

Nyckelbiotoper utöver de fem procent som ska avsättas måste hanteras enligt särskild rutin för att kunna avverkas inom ramen för certifieringen. Denna rutin går i korthet ut på att nyckelbiotoper motsvarande minst fem procent är avsatta för naturvårdsändamål, att en dialog/samråd med Skogsstyrelsen har hållits och att myndigheterna fått två års rådrum för att besluta om man vill lösa in nyckelbiotopen eller inte. Ärendet ska dokumenteras och dokumentationen ska tillställas PEFC:s styrelse innan åtgärden får påbörjas.

Virkesköpande industri
I PEFC:s globala spårbarhetsstandard, som reglerar hantering av både PEFC-certifierat och ocertifierat virke, används inte begreppet nyckelbiotop. För ocertifierat virke gäller att certifikatinnehavaren ska ha system på plats (Due Diligence System, DDS) för att minimera risken för att anskaffat ocertifierat virke kommer från så kallat ”kontroversiella ursprung”. Kontroversiella ursprung (controversial sources) är virke som kommer från skogsbruksverksamhet som inte följer gällande lagstiftning, inte uppfyller grundläggande hållbarhetskrav, inte har system på plats som identifierar ekologiskt viktiga skogsområden, använder GMO eller som kan härledas till omvandling av skogsmark till annan vegetationstyp.(2)

_______________________________

(1) PEFC-certifieringen bygger i grunden på naturvärdesbedömningar som ger underlag för prioritering av områden för frivilliga avsättningar.
(2) Vad som avses med ”kontroversiella ursprung” beskrivs i PEFC:s internationella spårbarhetsstandard (PEFC ST 2002:2020).