Tillämpningsanvisningar

Här samlar vi uttolkningar och tillämpningsanvisningar som rör den svenska PEFC-standarden. 

1 (3). Hantering vid anslutning av nya entreprenörer

Några av kraven i PEFC:s Entreprenörsstandard är beroende av tredje part och det har visat sig i vissa fall kunna fördröja processen för anslutning till gruppcertifikat. PEFC:s styrelse har därför vid styrelsemöte 2019-11-04 beslutat följande:


Arbetsgång vid anslutning av nytt (ej tidigare anslutet/nystartat) entreprenörsföretag till ett gruppcertifikat

Grundprincipen är att tillämpliga krav ska uppfyllas innan anslutning till certifikatet bekräftas (PEFC SWE TD IV). Det finns några standardkrav som beror av tredje part och där detta i vissa fall kan fördröja processen. Det är då möjligt för entreprenörsparaplyet att utfärda ett bevis med en öppen avvikelse under följande förutsättningar:

 1. Alla parters ambition ska vara ett långsiktigt åtagande om certifiering
 2. Eventuella öppna avvikelser ska vara tidsatta och följas upp av paraplyorganisationen
 3. Endast nedanstående krav kan hanteras med öppna avvikelser enligt ovan:

Fältdelen natur- och kulturhänsyn

 • Anmälan till kurs uppvisas som verifikat
 • Tidsatt (max halvår)

Intyg Skatteverket

 • Anmälan uppvisas som verifikat
 • Tidsatt (max halvår)

Intyg Försäkringskassan

 • Anställdas anmälan uppvisas som verifikat
 • Tidsatt (max halvår)2 (3). Hantering vid temporärt anlitade resurser för naturvårdsbränning

 

Naturvårdsbränning är en viktig naturvårdsåtgärd för att främja brandberoende arter och ingår i PEFC-standarden för större skogsägare. Då åtgärden är av temporär karaktär och avser en specifik och avgränsad åtgärd kan speciella resurser som normal inte är verksamma som skogsentreprenörer behöva anlitas. PEFC:s utskott för tillämpning av entreprenörscertifieringen har därför 2023-06-19 beslutat följande:

PEFC-certifierad skogsägare, avverkningsorganisationer eller entreprenör får för tillfälliga behov av extra resurser för naturvårdsbränning anlita o-certifierade resurser om certifierade entreprenörer inte finns att tillgå. Den certifierade huvudentreprenören, skogsägaren eller avverkningsorganisationen ansvarar för åtgärdens genomförande enligt PEFC-standarden och ska utöva tillsyn och ledning i fält. Skötselskolans moduler för brand ska vara genomförda av de som deltar i arbetet.

3 (3). Kompetens skogsindelning

Under Svenska PEFC:s styrelsemöte 2024-04-09 beslutas följande: 

Uttolkning av ”kompetens i skogsindelning motsvarande högskoleutbildning” i PEFC SWE 002
(TD V) 4.10.5:
Med skogsindelning avses planering, ståndortslära och skogsskötsel.

Med kompetens motsvarande skoglig högskoleutbildning avses:

 • Utbildning i skogsbruksplanläggning där skoglig planering, ståndortslära, skogsskötsel och praktiska övningar/tillämpning i fält ingår eller
 • kunskaper för skogsbruksplanläggning förvärvade genom praktisk erfarenhet i kombination med utbildningsinsatser, ledning och/eller tillsyn.

4 (3). Certifiering naturbruksgymnasier

Naturbruksgymnasier som utför skogsbruksåtgärder och anlitas av PEFC-certifierade skogsägare, entreprenörer eller avverkningsorganisationer ska inneha, eller omfattas av, giltigt PEFC-entreprenörscertifikat.